Over ons...

Al deze diensten kunnen apart worden aangeboden, maar natuurlijk ook in combinatie, waarbij de synergie tussen deze gebieden grote voordelen kan bieden. Onze ervaren ingenieurs en technici ontwikkelen en ontwerpen optimale oplossingen voor de realisatie van uw bouwproject, gebruikmakend van de laatste technologische ontwikkelingen. U ontvangt oplossingen die, rekening houdend met het budget, binnen de gestelde levertijd aan de hoogste technische eisen voldoen.

Brandveiligheid

Het ontwerp voor brandveiligheid houdt rekening met de bouwvoorschriften met betrekking tot de veiligheiod van mensen en brandpreventie. Als experts leveren wij doelgerichte brandveiligheidsoplossingen voor uw specifieke project.

Senior Engineer Volker Nees is een officieel erkend expert op het gebied van brandveiligheidscontrole en kan u, met zijn jarenlange professionele ervaring en specifieke vakkennis, bijstaan bij het opstellen en controleren van wettelijk vereiste documentatie.

We scheppen transparantie en duidelijkheid tussen aan de ene kant de vereisten van de bouwvoorschriften en aan de andere de praktische uitvoering. Het ontwikkelen van een integraal en gedetailleerd brandveiligheidsconcept voorkomt onzekerheid in de uitvoeringsfase.

Een duidelijke grafische weergave van de beoogde oplossingen op brandveiligheidsgebied wordt verkregen door het maken van DIN-conforme tekeningen van brandbeveiliging, vlucht- en reddingswegen en plattegronden voor de brandweer.

 • Brandveiligheidsconcepten
 • Brandweer plattegrond
 • Vlucht- en reddingswegen
 • Technische supervisie van brandwering

Bouwfysica

Het efficiëntere gebruik van energie is een steeds belangrijker wordende eis die aan gebouwen gesteld wordt. Bouwtechnische berekeningen maken het mogelijk gebouwen naar de huidige normen te beoordelen.

Een verbeterde akoestische en thermische isolatie is niet alleen economisch waardevol, maar vooral ook van belang voor het milieu en de leefomgeving.

U wilt verwarmingskosten sparen? Een thermische analyse van het gebouw kan een significante besparing opleveren in zowel bouw- als exploitatiekosten.

U wilt ongestoord en in harmonie samenleven met uw omgeving? Dan zou u bij het ontwerp rekening moeten houden met goede geluidsisolatie.

 • Energieadvies voor particulieren en ondernemers
 • Berekening en analyse van energiebesparingen (EnEV)
 • Concepten voor isolatie van bestaande woningen
 • Berekeningen voor aanvragen bij de KfW ontwikkelingsbank
 • Certificering van geluidsisolatie

Bouwopzicht

De coördinatie van de bouwactiviteiten en de controle van de uitvoering aan de hand van de tekeningen zijn belangrijke taken van de bouwopzichter: de kwaliteit die in het ontwerp is vastgelegd moet bij de bouw geleverd worden.

U wilt uw project ontspannen en op tijd uitvoeren? Wij zorgen voor de uitvoering en bewaken daarbij dat het ontwerp juist wordt uitgevoerd, volgens bouwvoorschriften en in overeenstemming met de stand der techniek. Supervisie, planning en kostenbewaking - dit alles kunnen wij van u overnemen.

De taak van ons brandpreventie bouwopzichters het adviseren van alle betrokkenen bij de uitvoering brandveiligheidsconcepten, alsmede controleren dat alle technische installaties correct geïnstalleerd worden.

Wij zorgen ervoor dat het werk volgens ontwerp uitgevoerd wordt. Verder verzorgen wij de contacten met overheidsinstanties en de locale brandweer.

 • Advies
 • Planning
 • Offerte-aanvragen
 • Projektsupervisie

Health & Safety Coördinator

Werknemers in de bouw lopen, in vergelijking met andere sectoren van de economie, een hoger risico op ongelukken en arbeidsgerelateerde aandoeningen. De regels voor de bouw, in overeenstemming met de Europese regels, schrijven daarom voor dat er een Health & Safety coördinator aangesteld wordt.

Al onze Health & Safety coördinatoren zijn getraind en gecertificeerd. Met deze kennis en sociale competentie stellen wij voor u H&S plannen op, en analyseren wij alle stappen in de voorbereidings-, ontwerp- en uitvoeringsfase met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsrisico's. Het voorkomen van valpartijen instortgevaar heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Voor lopende projecten voeren wij regelmatig veiligheidsinspecties uit, en leggen eventuele tekortkomingen en veiligheidsrisico's vast. Door de plannen voortdurend bij te werken en waar nodig aan te passen, en in nauwe samenwerking met alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen, wordt een zeer hoge mate van veiligheid voor alle deelnemers aan het project bereikt worden.

 • Advies in de plannings- enü uitvoeringsfase
 • Documenten voor vervolgwerkzaamheden
 • Ontwikkelen en structureren van übeveiliging bij mogelijke bronnen van gevaar
 • Veiligheidsinspecties